Adscripcions: Què són i com ens afecta el canvi de model

El context normatiu i l’adscripció

Al moment de fer el pas de primària a secundària, cal triar un institut d’educació secundària. Aquest procés s’assembla a l’elecció de centre a P3, amb algunes particularitats que es deriven del marc legislatiu vigent en el moment de fer la preinscripció a un determinat centre públic.

Actualment, aquest marc legislatiu el conforma el Decret 75/2007, del 27 de març. En el cas de Barcelona, qui s’encarrega de la gestió de l’escolarització és el Consorci d’Educació de Barcelona, format per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. Per fer-nos una idea de com és el procés, podeu veure la informació del procés de preinscripció del curs passat. El procés d’enguany encara no s’ha engegat i no hi ha gaire informació publicada, excepte aquesta, on ja s’assenyala que hi haurà novetats degut a la imminent modificació del Decret. Amb l’experiència d’altres anys, això hauria de passar en les properes dos o tres setmanes (us mantindrem informats).

Dins d’aquest marc, s’estableix que els instituts de secundària tenen una o més escoles de primària adscrites. L’adscripció determinarà una preferència al moment d’ordenar i prioritzar les sol·licituds de preinscripció: a banda del barem de punts, les sol·licituds provinents de centres adscrits van per endavant dels no adscrits. És a dir, que si triem un institut al qual no està adscrita la nostra escola, i hi ha un excés de demanda, en principi ens quedaríem fora.

Segons el que diu l’actual Decret, entre els criteris per adscriure una escola a un institut estan:

  • La proximitat del centre de primària (no del domicili familiar) al centre de secundària
  • La relació entre els seus projectes educatius
  • El número de places del centre de secundària

No hi ha places per cobrir la demanda real

La nostra zona escolar és la 26, molt gran. Cobreix bona part dels barris de la Vila Olímpica, el Poblenou, el Parc i La Llacuna del Poblenou i Diagonal Mar-Front Marítim. Una peculiaritat que ens diferencia de la resta de Barcelona és el continuat creixement demogràfic. Malauradament, la història recent ens fa pensar que el Consorci no ha tingut mai aquest factor en compte a l’hora de fer la planificació escolar, ni per les places de primària ni de secundària.

Per a fer-nos una idea de la situació, al curs 2002-2003 a la zona 26 hi havia 5 escoles i un sol institut, l’Icària. Actualment, tenim 12 escoles i 5 instituts, però en mig hem hagut de suportar contínuament els denominats “bolets” o grups addicionals a les línies que, en condicions normals, té una determinada escola o institut, a més del funcionament en barracons de molts dels centres de nova creació.

Una de les principals preocupacions de les famílies de la nostra escola a l’hora de triar un centre és la continuïtat projecte educatiu, tal i com va quedar reflectit en els resultats de l’enquesta que vam passar respecte a aquest tema. A la resta de la zona 26 les famílies també tenen interès en projectes innovadors a secundària. Des del punt de vista de la gestió, el Consorci va constatar que aquest interès va portar a que alguns centres no omplissin tota l’oferta de places. Per una raó o una altra, sempre han existit sol·licituds en 1a opció de famílies de fora de la nostra zona, i que per tant no tenen adscripció. En aquest cas, tot i no tenir preferència, al quedar places lliures aquestes famílies han tingut accés a instituts de la nostra zona, fent un augment de la demanda més enllà del que es podia preveure.

L’adscripció única

El curs 2016-2017 el Consorci va posar en marxa l’anomenada “adscripció única” per la qual totes les escoles de la zona 26 (10 en el moment de la preinscripció) van quedar adscrites a tots els instituts de la zona (4, incloent el Maria Espinalt que, en aquell moment era de nova creació). Pretenia així “blindar” les places de la zona 26.

Un nou model d’adscripció

A finals de 2017 (menys de dos cursos després del canvi de model a l’adscripció única), el Consorci envia a les direccions de les escoles un projecte que, sense cap notícia ni debat previ, pretenia tornar a canviar el model d’adscripcions pel curs 2018-2019, aquesta vegada a tota Barcelona i que finalment està previst que es faci efectiu pel curs 2019-2020. Segons el projecte, això es feia per tal de reordenar la demanda i l’oferta de places, i per -en teoria- afavorir la transició de primària a secundària. En aquest model, es proposaven noves zones on una escola quedava adscrita a un institut de referència i tenia accés, a més a més a un o dos instituts complementaris. Tres eren els criteris principals per fer el canvi d’adscripció, que semblaven raonables, a més d’anar alineats amb allò disposat al Decret 75/2007:

  1. Proximitat entre els centres
  2. Continuïtat de projecte pedagògic
  3. Històric d’inscripcions del centre de primària  

En el cas de la nostra escola, aquest model ens adscriu al 22@ com a institut de referència, i a l’Icària com a institut complementari.  La primera objecció que vam transmetre al Consorci era que només es feia valer el primer criteri pel que fa a l’institut de referència, i cap pel que fa a l’institut complementari.

Durant aquest curs hem treballat -amb la Plataforma per l’Educació del Poblenou, en reunions on participaven representants d’AFAs i d’AMPAs, Districte i Consorci, i direccions d’escoles i d’instituts, en certs moments- en alternatives a aquest nou model. Hem de remarcar que la mancança de places que es farà palesa a partir del 2023-2024 (o potser abans i tot) ha sigut un factor decisiu a l’hora de plantejar alternatives a la proposta del Consorci.

Què cal esperar a partir d’ara?

Les conclusions de les reunions respecte a com i quan s’implementarà el nou model a la nostra zona són les següents:

  • Durant els propers 3 cursos, es continuarà amb l’adscripció única
  1. Passats aquests 3 cursos, el Consorci passarà a dividir l’actual zona 26 en dues noves zones, on la Llacuna tindrà com a institut de referència el 22@ i com a complementaris el Quatre Cantons i l’Icària”.
  2. De manera temporal, les escoles Eduard Marquina i Concepció Arenal tindran com a institut complementari el Maria Espinalt, i la Joaquim Ruyra s’adscriu al Front Marítim
  3. Les escoles Poblenou i Provençals, que aquest curs tenien adscripció a la nostra zona, deixarien de tenir-la

Hem de tenir clar que, d’aquests punts, alguns quedaran clarament reflectits als documents que es faran públics properament. En canvi, és probable que alguns altres no, com ara la moratòria de tres cursos, i s’haurà de supervisar curs rere curs que això es compleixi. La Comissió d’Instituts té feina assegurada pel futur, i caldrà la vostra col·laboració!

Aquesta moratòria en l’aplicació del nou model d’adscripcions es fa tenint en compte que les famílies puguin inscriure els germans i les germanes d’alumnes de secundària al mateix centre, amb el barem de punts per germans. És a dir, per tenir els punts per germans en institut com a molt pot haver-hi 3 cursos de diferència entre els germans. D’aquesta manera, els alumnes de 1r de secundària d’aquest curs podran “donar” punts als seus germans que ara estiguin cursant 4t de primària o un curs superior. Per tant, els infants que ara cursen 3r de primària o cursos inferiors, ja no podran tenir aquests punts per germans.

D’altra banda, l’adscripció temporal d’escoles de fora de la zona pot fer que la manca de places es manifesti abans de les previsions fetes tant pel Consorci com per la Plataforma. En tot cas, sembla ser que l’objectiu seria arribar a una nova definició de zones cap a l’any 2026. Cal estar molt atents a la informació oficial que publiqui el Consorci en els pròxims dies.

Sabem que existeix neguit pel tema de la continuïtat del projecte educatiu. Creiem que el més convenient és que les famílies que han de triar institut assisteixin a totes les jornades de portes obertes per informar-se, de primera mà, dels projectes oferts pels instituts de la nostra zona. Possiblement trobareu més opcions de les que us podríeu pensar inicialment.

També us pot interessar…