Entre tothom es decideix què volem de l’AFA a l’Assemblea General

L’assemblea general és un espai de reunió i de trobada per tots els membres de l’AFA on intercanviar, obtenir informació i establir contactes informals. És on tots els assistents o participants poden prendre consciència de que formen part d’un mateix col·lectiu. Això és el que dóna cohesió a una associació. És on es fa possible que la junta directiva presenti les gestions realitzades als socis i sòcies.

Si vols decidir, vine! participa!

Les competències de l’Assemblea General són:

  1. Aprovar la gestió de l’òrgan de govern o junta directiva, el pressupost i els comptes anuals.
  2. Elegir i destituir els membres de l’òrgan de govern.
  3. Modificar els estatuts.
  4. Decidir sobre temes de finançament de l’associació, forma de pagament de despeses i aportacions al patrimoni de l’entitat.
  5. Acordar la dissolució de l’associació.
  6. Acordar l’ingrés o la baixa en federacions.
  7. Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
  8. Acordar o ratificar la baixa disciplinària dels associats, si els estatuts estableixen aquesta sanció i no atribueixen aquesta funció a un altre òrgan.
  9. Examinar i aprovar, si s’escau, la memòria anual.
  10. Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.