Normativa i quotes 2018 de l'Espai Migdia

[vc_row 0=””][vc_column 0=””][vcex_spacing size=”40px”][vcex_heading source=”post_title” tag=”h4″ color=”#838383″ font_size=”30″][vcex_spacing size=”40px”][vc_single_image image=”7080″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Ziga-Zaga, l’empresa que gestiona l’Espai Migdia, ens fa arribar la normativa vigent i les quotes pel curs 2018-2019.
Inscripcions i gestió de rebuts:
→ Les mensualitats s’abonaran a través de domiciliació bancària i es cobraran a mes vençut, abans del dia 5.
→ El pagament del servei es realitzarà comptant els dies que l’infant s’ha quedat a dinar i multiplicant pel preu de la modalitat triada.
→ Els rebuts retornats es veuran incrementats en 3€, sobre la quota, en concepte de despeses bancàries.
→ Tots els alumnes han d’omplir la fitxa d’inscripció (fixes i esporàdics).
→ Els alumnes que esporàdicament facin ús del servei de menjador rebut se’ls passarà per banc a mes vençut.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Les quotes dels usuaris són les següents:
Els preus del menú són:

 • Usuari fix de 5 dies: 6,2€/dia
 • Usuari fix de 2, 3 o 4 dies: 6,4€/dia
 • Usuari esporàdic: 6,8€/dia

→ Els preus del servei de menjador del curs 2018-19 per un infant fix al menjador, 5 dies a la setmana són:

 • Setembre 74,4€
 • Octubre 136,4€
 • Novembre 124€
 • Desembre 80,6€
 • Gener 111,6€
 • Febrer 117,8€
 • Març 130,2€
 • Abril 99,2€
 • Maig 136,4€
 • Juny 86,8€

→ Les mensualitats s’abonaran a mes vençut, abans del dia 5.
→ Modalitat usuaris fixes de 2, 3 o 4 dies: Al full d’inscripció es marcaran els dies que l’infant farà ús del servei. Els dies sol·licitats no es podran modificar ni intercanviar per d’altres. En el cas que l’infant es quedi un dia que no està marcat com a fix, aquest se li cobrarà com a esporàdic i a mes vençut. Aquesta modalitat no pot ser modificada per altres al llarg del curs.
En cas que l’infant no es quedi al menjador es descomptarà 3€ des del 1er dia sempre que s’avisi a la coordinadora abans de les 9:30h. Les devolucions d’aquest import es realitzaran mensualment.
→ En cas que no es notifiqui la falta d’assistència abans de les 9:30h, s’haurà de pagar tota la quota des del 1er dia.
→ Els infants que demanin beca de menjador, caldrà que es posin en contacte amb la Judit Estadella (Secretària Pedagògica de l’Escola), per a qualsevol qüestió relacionada amb el pagament de quotes.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Modificacions, altes i baixes del servei:
→ S’ha de notificar la falta d’assistència al menjador amb un mail o una trucada telefònica abans de les 9,30h del matí a la coordinadora.

→ Per donar-se de baixa del menjador s’haurà de comunicar per escrit abans del dia 20 de cada mes. En cas de no comunicar la baixa de manera corresponent, s’haurà d’abonar tota la quota.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Altres informacions d’interès:
→ Les famílies dels alumnes de P3 rebran un informe diari del seu fill/a i la resta de famílies rebran un informe trimestral.
→ Els menús es faran mensualment, per un dietista/nutricionista i les famílies ho rebran per mail, també ho poden mirar a la web de l’escola i de l’AFA i es penjaran al tauler d’anuncis de l’AFA.

→ Durant l’horari de menjador, no es permetran entrades o sortides, que no hagin estat prèviament notificades (p.e. visites mèdiques).

→ Durant l’horari de menjador, només s’administrarà medicació amb recepta mèdica i autorització signada. S’haurà d’especificar la dosi i horari d’administració del medicament. El medicament es lliurarà amb la documentació sol·licitada a la coordinadora de l’Espai de Migdia.

→ En cas d’al·lèrgia o intolerància alimentària d’un infant cal notificar-ho a la coordinadora i lliurar a la coordinadora el corresponent certificat mèdic. Sense el certificat mèdic no es donarà cap dieta especial.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Horari d’atenció a les famílies: de dilluns a divendres de 9h a 10.30h al despatx de l’AFA
Contacte coordinadora Espai de Migdia: 656.826.711
menjadorlallacuna@gmail.com

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]