Publicada la resolució per la qual es regula el procediment de gestió del xec de 100€ per l’alumnat de primària

 

RESOLUCIÓ ECO/2003/2023, de 6 de juny, per la qual es regula el procediment de gestió de l’ajut directe en concepte de material escolar en favor de l’alumnat de primària de centres sostinguts amb fons públics impulsat per l’Acord GOV/101/2023, de 2 de maig (ref. BDNS 702047).

PODEU DESCARREGAR-VOS EL DOCUMENT CLICANT AQUEST ENLLAÇ

El Pla de govern de la XIV legislatura, aprovat pel Consell Executiu el 21 de setembre de 2021, inclou, en l’eix número 2 (Per un país de drets, d’igualtat d’oportunitats i de benestar), el compromís del Govern per reforçar i ampliar l’estat del benestar mitjançant la implantació de polítiques educatives i formatives que garanteixin la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa. En desenvolupament d’aquest compromís, l’Acord GOV/101/2023, de 2 de maig, aprova la implementació d’una línia d’ajuts en concepte de material escolar per a l’alumnat de primària de centres educatius sostinguts amb fons públics, per un import màxim de 100 euros per persona beneficiària.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, instaura, com un dels principis rectors del sistema educatiu i un dret dels alumnes, l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats, així com la introducció d’ajuts de diverses modalitats per als llibres de text i altre material escolar per a l’alumnat dels centres públics i dels centres privats sostinguts amb fons públics. El text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix el règim jurídic en matèria d’ajuts.

Vist que l’Acord GOV/101/2023 determina que els departaments d’Economia i Hisenda i d’Educació tenen la condició d’òrgans concedents respecte de la línia d’ajuts prevista per aquest Acord, i atribueix de manera expressa al Departament d’Economia i Hisenda la gestió i el pagament dels ajuts,

 

Resolem:

Establir el procediment de gestió de l’ajut directe en concepte de material escolar per a l’alumnat de primària de centres educatius sostinguts amb fons públics, d’acord amb les previsions que consten a l’annex d’aquesta resolució i amb el que s’estableix a l’Acord GOV/101/2023, de 2 de maig, pel qual s’impulsa la implementació de l’ajut de 100 euros en concepte de material escolar per a alumnes de primària en centres sostinguts amb fons públics i es determinen les línies bàsiques per executar-lo.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, d’acord amb l’article 10.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Amb caràcter previ, contra aquesta resolució, les persones interessades poden interposar recurs de reposició, d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, davant de la persona titular del Departament d’Educació o de la persona titular del Departament d’Economia i Hisenda, en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 6 de juny de 2023

 

Natàlia Mas Guix

Consellera d’Economia i Hisenda

 

Josep Gonzàlez Cambray

Conseller d’Educació

 

 

Annex

 

1. Objecte

L’objecte d’aquesta resolució és establir el procediment d’ajut directe en els termes de l’Acord GOV/101/2023, de 2 de maig, pel qual s’impulsa la implementació de l’ajut de 100 euros en concepte de material escolar per a alumnes de primària en centres educatius sostinguts amb fons públics i es determinen les línies bàsiques per executar-lo.

 

2. Persones beneficiàries i requisits

2.1 Es consideren persones beneficiàries d’aquest ajut l’alumnat que farà qualsevol curs d’educació primària durant l’any escolar 2023-2024 en un centre del Servei d’Educació de Catalunya, inclosos els centres d’educació especial.

2.2 A aquest efecte, són persones beneficiàries tot l’alumnat amb matrícula formalitzada el 20 de maig de 2023 al Registre d’alumnes de Catalunya (RALC) que en aquesta data estiguin en el tercer curs del segon cicle d’educació infantil (I5) o bé en qualsevol dels cursos d’educació primària (excepte el sisè) en un centre educatiu de titularitat pública o en un centre privat concertat.

2.3 Per a tots el infants que, amb posterioritat al 20 de maig de 2023, s’incorporin a qualsevol curs d’educació primària del curs 2023-2024, s’efectuaran tres extraccions addicionals de matrícules formalitzades, el 30 de juny de 2023, el 15 de setembre de 2023 i el 31 d’octubre de 2023.

 

3. Quantia de l’ajut

La quantia de l’ajut és de 100 euros per persona beneficiària, que s’articularà mitjançant un sistema de vals per a la compra de material escolar, els quals s’han de bescanviar en els establiments comercials adherits a la plataforma que gestioni els ajuts.

 

4. Import i dotació pressupostària que es destina a l’ajut i a altres despeses que se’n derivin

La dotació pressupostària es preveu en un màxim de 50 milions d’euros, amb càrrec a les partides DD01 D/480000100/1250/0000 A Famílies i DD01 D/227001300/1250/0000 Treballs tècnics, que donaran cobertura a la totalitat dels ajuts i a altres despeses que se’n derivin, respectivament. Aquesta última aplicació pressupostària només s’utilitzarà en cas que la gestió es realitzi a través d’una entitat col·laboradora, com a contrapartida pels seus serveis.

 

5. Administració actuant

5.1 Tenen la consideració d’òrgans concedents els departaments d’Educació i el d’Economia i Hisenda, respectivament.

5.2 Correspon al Departament d’Economia i Hisenda la gestió i pagament dels ajuts en els termes previstos a la normativa aplicable en matèria de subvencions i ajuts.

 

6. Regles generals

6.1 El procediment de concessió d’aquest ajut és el de concessió directa.

6.2 El val és personal i intransferible. Es considerarà que la sol·licitud de l’ajut ha estat presentada per la persona beneficiària i que se li ha concedit l’ajut en el moment del bescanvi del val en qualsevol dels establiments comercials adherits a aquesta campanya. Amb aquest acte s’entendrà notificada la concessió.

6.3 Els ajuts s’han de destinar a l’adquisició de material escolar en un sentit ampli, és a dir, elements d’escriptura, papereria, llibres de text, literatura infantil i juvenil, diccionaris, calculadores, motxilles, estoigs i jocs educatius. També es permet l’adquisició de llicències de continguts educatius digitals. No serà subvencionable l’adquisició de roba, calçat, ni tampoc material electrònic, com ordinadors portàtils, tauletes o videojocs.

6.4 El material escolar només es podrà adquirir en establiments comercials amb venda presencial situats a Catalunya. No es podrà adquirir material escolar mitjançant comerç electrònic.

6.5 Es podran adherir a la campanya els establiments comercials que voluntàriament hi vulguin participar i que estiguin donats d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) amb els epígrafs següents:

619.1 – Comerç a l’engròs de joguines i articles d’esport.

619.5 – Comerç a l’engròs d’articles de papereria i escriptori, articles de dibuix i belles arts.

619.6 – Comerç a l’engròs de llibres, periòdics i revistes.

659.4 – Comerç al detall de llibres, periòdics, articles de papereria i escriptori i articles de dibuix i belles arts.

659.6 – Comerç al detall de joguines, articles d’esport; roba, calçat i complements esportius, armes, municions i articles de pirotècnia.

661.1 – Comerç al detall en grans magatzems.

661.2 – Comerç al detall en hipermercats.

661.3 – Comerç al detall en magatzems populars.

6.6 També es podran adherir a la campanya els centres escolars, així com les associacions de famílies d’alumnes (AFA) i les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) que disposin d’un IAE dels previstos en l’apartat anterior.

6.7 Els establiments comercials adherits s’obliguen a mantenir aquesta adhesió durant tota la durada de la campanya.

6.8 Cada persona beneficiària rebrà dos vals per un import de 50 euros cadascun. Els vals que rebi una persona beneficiària es podran bescanviar conjuntament en un mateix establiment comercial, o de manera separada en un mateix establiment comercial o en dos de diferents.

6.9 No es podran utilitzar vals de persones beneficiàries diferents en una mateixa compra.

6.10 Si les persones beneficiàries adquireixen el material escolar que forma part de l’objecte de l’ajut i, al mateix temps, també adquireixen altres productes que no formen part de l’objecte, als efectes d’aquesta campanya, l’establiment comercial adherit haurà d’emetre una factura simplificada que inclogui exclusivament el material escolar. Les compres d’altres productes han de formar part d’una operació de venda independent.

6.11 Si l’adquisició del material escolar supera els 50 euros amb l’ús d’un val o els 100 euros amb l’ús de dos vals, la persona beneficiària haurà d’abonar la diferència. Si l’adquisició del material escolar no supera els 50 euros amb l’ús d’un val o els 100 euros amb l’ús de dos vals, l’establiment comercial no abonarà la diferència. Els sobrants no es podran utilitzar en un altre moment.

6.12 L’import de l’ajut inclou l’lVA de les adquisicions que es facin a càrrec dels vals.

6.13 L’import de l’ajut concedit serà descomptat per l’establiment comercial adherit a la persona beneficiària en la factura corresponent als materials objecte de l’ajut. Una vegada lliurat el material i presentada la justificació corresponent, els imports seran abonats als establiments comercials adherits a la campanya en un termini no superior a 10 dies hàbils comptadors a partir del dia de la validació de la justificació corresponent.

6.14 En el cas de devolució d’articles als establiments comercials, no es retornaran diners en efectiu a les persones beneficiàries. Només s’admetran canvis per un altre material escolar que tingui un import igual o superior al de l’adquisició inicial. Si l’import és superior, la persona beneficiària n’haurà d’abonar la diferència.

6.15 En el cas que una persona beneficiària, menor d’edat, vulgui adquirir el material escolar que és objecte d’aquesta campanya, haurà d’estar acompanyada per una persona major d’edat.

 

7. Compatibilitats

L’ajut al qual es refereix aquesta resolució és compatible amb la renda garantida de ciutadania i amb la percepció d’altres ajuts i prestacions, tant estatals com provinents de la Generalitat de Catalunya i d’altres administracions i ens públics o privats.

 

8. Gestió de l’ajut

8.1 La distribució dels vals es realitzarà per correu postal o, en cas d’incidències, per qualsevol altre sistema de caràcter electrònic que garanteixi que els alumnes rebin l’ajut corresponent. La primera distribució dels vals es durà a terme durant el mes de juliol de 2023. Per a l’alumnat per al qual es formalitzi la matrícula fins al 30 de juny de 2023, fins al 15 de setembre de 2023 i fins al 31 d’octubre de 2023, en els primers quinze dies després de les dates indicades, s’habilitaran els vals corresponents als nous alumnes dins de la plataforma digital de gestió de la campanya.

8.2 Un cop rebuts, els vals hauran de ser activats de manera prèvia a la seva utilització. L’activació dels vals es podrà fer amb l’accés a la plataforma digital de gestió d’aquesta campanya i mitjançant altres sistemes de suport que s’habilitaran a aquest efecte.

8.3 La gestió de la campanya, una vegada distribuïts els vals entre les persones beneficiàries, correspon al Departament d’Economia i Hisenda directament o mitjançant una entitat col·laboradora i, en ambdós casos, es durà a terme fent ús d’una plataforma digital de gestió habilitada a aquest efecte.

8.4 Adhesió a la campanya i obligacions dels establiments comercials adherits:

8.4.1 Els establiments comercials que estiguin interessats a participar en la campanya s’hi han d’adherir mitjançant un formulari que serà subministrat en la plataforma digital de gestió de la campanya.

8.4.2 L’adhesió dels establiments comercials es pot sol·licitar des del moment en què estigui disponible la plataforma digital de gestió de la campanya i fins al 31 d’octubre de 2023.

L’efectivitat de l’adhesió resta condicionada a la subscripció d’una declaració responsable de l’establiment comercial en què declari que no incorre en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que compleix el que s’estableix en els articles 90 i 92 bis del text refós de la Llei de finances públiques, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. L’adhesió es formalitza amb la verificació que el contingut de la declaració responsable és correcte, i amb la declaració de l’establiment comercial per la qual es compromet a no bescanviar vals per productes que no siguin objecte de l’ajut.

8.4.3 La presentació de la sol·licitud d’adhesió comporta l’acceptació incondicionada i el compromís de compliment dels requisits previstos en aquesta resolució per als establiments comercials.

8.4.4 Un cop lliurat el material escolar, l’establiment comercial adherit ha de presentar la justificació de l’ajut i a aquest efecte ha d’aportar, mitjançant la plataforma digital, la factura simplificada, amb la identificació de l’emissor de la factura, la data de l’expedició, els materials lliurats de forma detallada, el preu original i la deducció practicada per l’ajut amb relació al preu total de la compra. En tot cas, la descripció de l’operació ha de donar informació suficient sobre el concepte objecte de facturació per tal que es pugui verificar la relació de la despesa amb l’actuació objecte de l’ajut.

 

9. Entitat col·laboradora

9.1 Si la gestió es porta a terme mitjançant una entitat col·laboradora, els seus drets i obligacions es concretaran en l’instrument jurídic que es determini en els termes previstos a l’article 12 la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 91 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

9.2 En tot cas, l’instrument jurídic haurà de preveure com a mínim:

9.2.1 Les obligacions de l’entitat col·laboradora de crear i mantenir la plataforma digital on es gestioni l’ajut i la seva implantació envers els establiments comercials que s’hi adhereixin. A aquest efecte, s’haurà de fer constar l’obligació de l’entitat col·laboradora de donar publicitat entre els potencials establiments comercials en relació amb el procediment d’adhesió i amb la gestió de la línia d’ajuts.

9.2.2 Les obligacions de l’entitat col·laboradora en relació amb la documentació acreditativa de la gestió realitzada i el seu manteniment i custòdia.

9.2.3 El règim jurídic de gestió dels fons provinents de l’administració concedent que percebi l’entitat col·laboradora per fer front al reintegrament dels vals, o el règim de tramesa de la informació necessària, si aquest reintegrament l’efectua directament l’administració.

9.2.4 Els mecanismes de control que es reserven els departaments concedents, en especial, en relació amb el règim de funcionament i manteniment de la plataforma digital i la veracitat de l’aplicació dels fons a la finalitat prevista pels ajuts, així com l’obligació de sotmetre’s al control de les unitats i entitats amb funcions de control intern i extern de la Generalitat, d’acord amb la normativa vigent.

9.2.5 Les obligacions d’informació, que s’han de referir:

– Al funcionament de la campanya i a les incidències que es puguin produir.

– Als fons que es transfereixen a l’entitat per fer, per compte de l’administració, el reintegrament dels vals.

– A la documentació i la informació que s’ha de trametre al Departament d’Economia i Hisenda en relació amb la comptabilització de les operacions i amb el Registre d’ajuts i subvencions de Catalunya i la Base Nacional de Subvencions i altres que legalment siguin exigibles.

– El règim de responsabilitats de l’entitat col·laboradora per l’incompliment de les obligacions que assumeixi.

 

10. Protecció de dades de caràcter personal

Segons la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016, les dades de caràcter personal s’han de tractar d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de dades.

 

11. Termini de vigència de la línia d’ajuts

11.1 Els vals es podran bescanviar en els comerços adherits fins al 30 de novembre de 2023.

11.2 La vigència d’aquests ajuts finalitza el 31 de desembre del 2023.

12. Règim de control

12.1 En el supòsit que la gestió i la comprovació de les factures presentades la realitzi directament el Departament d’Economia i Hisenda, aquest ha de realitzar les actuacions de comprovació d’acord amb la normativa reguladora de subvencions.

12.2 En el supòsit que la gestió esmentada en els apartats anteriors es realitzi mitjançant una entitat col·laboradora, l’òrgan gestor pot requerir la documentació justificativa que cregui necessària per tal de verificar que la gestió convinguda s’ha realitzat correctament, així com la verificació, si escau, de la documentació presentada pels establiments comercials adherits per comprovar que l’ajut s’ha aplicat correctament.

 

13. Tractament fiscal

L’ajut directe atorgat a les persones beneficiàries, a les quals es refereix el punt 2 d’aquest annex, té la naturalesa de beca pública exempta, segons el que preveu l’article 7.j) de la Llei 35/2006, de 28 de desembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni.

 

14. Transparència

D’acord amb el que disposen l’article 15.1.c) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i l’article 45.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública, aquest deure es fa efectiu, per als subjectes que hi estan obligats, mitjançant la tramesa d’aquesta informació al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya, al qual s’accedeix des del Portal de la transparència de Catalunya (http://www.transparenciacatalunya.cat/).
S’ha de preservar la identitat de les persones físiques beneficiàries de subvencions i d’ajuts públics atorgats en qualsevol cas que suposi la revelació de dades personals mereixedores d’especial protecció i, en particular, en cas de vulnerabilitat social.

Publicacions relacionades