Què representa cobrir les vacants de presidència, secretaria i tresoreria de l’AFA?

Un tema legal: per què necessitem que aquests càrrecs estiguin coberts?

L’article 5 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, disposa el següent:

 1. Les associacions es constitueixen mitjançant acord de tres o més persones físiques o jurídiques legalment constituïdes, que es comprometen a posar en comú coneixements, mitjans i activitats per aconseguir unes finalitats lícites, comunes, d’interès general o particular, i es doten dels Estatuts que regeixen el funcionament de l’associació.

Així mateix, a l’article 11 d’aquesta Llei, es parla de l’òrgan de representació de l’associació:

 1. Hi ha d’haver un òrgan de representació que gestioni i representi els interessos de l’associació, d’acord amb les disposicions i directives de l’Assemblea General.

En conclusió: Perquè una associació estigui constituïda legalment necessita un òrgan de representació, format per tres persones mínim, que ocupin els càrrecs de president/a, secretari/a i tresorer/a.

En els Estatuts figura que la Presidència serà exercida de forma individual, i si els mecanismes previstos en els Estatuts per a la designació del president no són efectius, és a dir, ningú vol assumir aquest càrrec, l’Associació es veu abocada a convocar una junta general extraordinària, a fi de modificar els mateixos, i així preveure una altra forma d’elecció del President, de manera que algú vulgui acceptar el càrrec.
Del que no hi ha dubte és que l’Associació ha de tenir una presidència, i si ningú accepta el càrrec, l’Associació no pot estar sense òrgan de govern, amb el que es veuria obligada a la seva dissolució.

Si ningú accepta la Presidència de l’Associació, aquesta podria ser exercida en funcions per tot l’òrgan de govern, ja que res no impedeix que la Presidència sigui col·legiada (encara que no resulti aconsellable per al funcionament diari de l’Associació), fins la elecció per la junta general d’un nou president o presidenta.

Presidència

Qualsevol pare o mare que tingui un perfil de gestió i capacitat per  liderar un equip humà pot convertir-se en un bon president o presidenta.

Funcions:

 • Representa legalment l’associació.
 • Presideix o dirigireix les reunions, els debats i assemblees.
 • Autoritza les actes, documents i certificacions de l’associació.
 • Anima, coordina i està atent al funcionament de les vocalies, comissions i serveis.
 • Ordena els pagaments dels deutes.
 • Estableix la convocatòria de les reunions d’assemblees i de junta.
 • Compleix i fa complir els acords presos en assemblea i junta.
 • Avalua conjuntament amb els membres de la junta el treball fet i el pendent.
 • Aquelles que li siguin encomanades per l’assemblea.

Vicepresidència

El càrreg de vicepresnència és facultatiu.

 • Ajuda al president, en la seva absència, assumeix les seves funcions.
 • Assumeix les funcions del president quan aquest pot quedar vacant fins que l’Assemblea General sigui un número nou.

Secretaría

El secretari/a té cura dels documents escrits produïts durant el curs escolar (actes, memòries, projectes, manifestos, articles, etc.). Aquests documents ajuden a explicar i entendre la història de l’associació.

Funcions:

 • Aixeca actes de les assemblees i reunions.
 • Custodia la documentació, llibres oficials, registres i fitxers de l’associació.
 • Rep i tramet les sol·licituds d’altes i baixes.
 • Expedeix certificacions.
 • Convoca les reunions preceptives dels membres de la junta i dels associats.
 • Redacta, amb el president, la memòria anual d’activitats.

Tresoreria

El tresorer/a te les següents funcions:

 • Vetllar per la correcta comptabilitat de l’AFA.
 • Controlar les quotes dels socis: cobraments i incidències.
 • Obtenir subvencions, administrar-les i justificar-les.
 • Ha de controlar les despeses i dur al dia el llibre de comptes que pot ser reclamat per qualsevol soci en qualsevol moment.
 • A part, a l’Assemblea general pot ser requerit/da per explicar l’estat de comptes.