Què representa cobrir les vacants de president/a i de secretari/a de l'AFA?

[vc_row 0=””][vc_column 0=””][vcex_heading text=”Ordre del dia” font_size=”1.154″ font_weight=”semibold” text_align=”left” icon_color=”#4a97c2″][vcex_spacing size=”40px”][vcex_heading source=”post_title” tag=”h4″ color=”#838383″ font_size=”30″][vcex_spacing size=”40px”][vcex_heading text=”President/a” color=”#7f7f7f” font_weight=”semibold”][vcex_spacing size=”20px”][vc_column_text 0=””]Qualsevol pare o mare que tingui certa capacitat per aglutinar i liderar un equip humà pot convertir-se en un bon president.
Funcions:

 • Representa legalment l’associació.
 • Presideix o dirigireix les reunions, els debats i assemblees.
 • Autoritza les actes, documents i certificacions de l’associació.
 • Anima, coordina i està atent al funcionament de les vocalies, comissions i serveis.
 • Ordena els pagaments dels deutes.
 • Estableix la convocatòria de les reunions d’assemblees i de junta.
 • Compleix i fa complir els acords presos en assemblea i junta.
 • Avalua conjuntament amb els membres de la junta el treball fet i el pendent.
 • Aquelles que li siguin encomanades per l’assemblea.

[/vc_column_text][vcex_spacing size=”20px”][vcex_heading text=”Secretari/a” color=”#7f7f7f” font_weight=”semibold”][vcex_spacing size=”20px”][vc_column_text 0=””]El secretari té cura dels documents escrits produïts durant el curs escolar (actes, memòries, projectes, manifestos, articles, etc.). Aquests documents ajuden a explicar i entendre la història de l’associació.
Funcions:

 • Aixeca actes de les assemblees i reunions.
 • Custodia la documentació, llibres oficials, registres i fitxers de l’associació.
 • Rep i tramet les sol·licituds d’altes i baixes.
 • Expedeix certificacions.
 • Convoca les reunions preceptives dels membres de la junta i dels associats.
 • Redacta, amb el president, la memòria anual d’activitats.

[/vc_column_text][vcex_spacing size=”20px”][vcex_heading text=”Un tema legal: per què necessitem cobrir sí o sí la secretaria?” color=”#7f7f7f” font_weight=”semibold”][vcex_spacing size=”20px”][vc_column_text 0=””]L’article 5 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, disposa el següent:

 1. Les associacions es constitueixen mitjançant acord de tres o més persones físiques o jurídiques legalment constituïdes, que es comprometen a posar en comú coneixements, mitjans i activitats per aconseguir unes finalitats lícites, comunes, d’interès general o particular, i es doten dels Estatuts que regeixen el funcionament de l’associació.

Així mateix, a l’article 11 d’aquesta Llei, es parla de l’òrgan de representació de l’associació:

 1. Hi ha d’haver un òrgan de representació que gestioni i representi els interessos de l’associació, d’acord amb les disposicions i directives de l’Assemblea General.

En conclusió: Perquè una associació estigui constituïda legalment necessita un òrgan de representació, format per tres persones mínim, que ocupin els càrrecs de president/a, secretari/a i tresorer/a.[/vc_column_text][vcex_spacing size=”20px”][vcex_heading text=”Què passa si ningú vol ser President/a?” color=”#7f7f7f” font_weight=”semibold”][vcex_spacing size=”20px”][vc_column_text 0=””]En els Estatuts figura que la Presidència serà exercida de forma individual, i si els mecanismes previstos en els Estatuts per a la designació del president no són efectius, és a dir, ningú vol assumir aquest càrrec, l’Associació es veu abocada a convocar una junta general extraordinària, a fi de modificar els mateixos, i així preveure una altra forma d’elecció del President, de manera que algú vulgui acceptar el càrrec.
Del que no hi ha dubte és que l’Associació ha de tenir una presidència, i si ningú accepta el càrrec, l’Associació no pot estar sense òrgan de govern, amb el que es veuria obligada a la seva dissolució.
Si ningú accepta la Presidència de l’Associació, aquesta podria ser exercida en funcions per tot l’òrgan de govern, ja que res no impedeix que la Presidència sigui col·legiada (encara que no resulti aconsellable per al funcionament diari de l’Associació), fins la elecció per la junta general d’un nou president.[/vc_column_text][vcex_spacing size=”20px”][/vc_column][/vc_row]