Prou retallades encobertes! El Departament d’Educació redueix recursos destinats a centres educatius amb alt nombre d’alumnat vulnerable

#SOSretalladaencoberta: El Departament d’Educació redueix recursos destinats a centres educatius amb alt nombre d’alumnat vulnerable.

Mentre en declaracions públiques el govern afirma que el país està en una situació d’emergència social, es redueixen els recursos destinats als centres educatius en base a dades de l’any 2018/2019.

Fa quinze dies, diverses Associacions de Famílies de Barcelona de diferents centres van ser informades que el Departament d’Educació havia decidit unilateralment rebaixar la catalogació de la seva complexitat,  passant alguns d’ells a ser centres estàndards. Això comporta un gran canvi en la dotació de recursos econòmics i humans, afecta greument la vida escolar i va en contra de la lluita per la igualtat d’oportunitats per tots els infants i joves de la ciutat. Les Associacions de Famílies denuncien que aquesta decisió no reflecteix la realitat educativa i socioeconòmica dels centres en el context actual d’emergència social

El Departament d’Educació cataloga alguns centres en alta, mitja o baixa complexitat  segons el percentatge de famílies socialment vulnerables que s’hi atenen. Aquests centres reben recursos addicionals als que reben els centres estàndard, d’acord amb la resolució anual aprovada pel Departament d’Educació, i tenen unes ratiòs menors d’alumnat per aula. La catalogació es revisa periòdicament per garantir que s’adapta als canvis demogràfics i de composició dels centres.

Però la decisió actual del Departament d’Educació en baixar-ne la complexitat d’alguns d’ells, es basa en dades del 2018/2019, dades no actualitzades i que no tenen en compte la situació socioeconòmica actual de les famílies. Així, aquesta decisió, desatén les recomanacions del Síndic de Greuges del Maig 2020, plasmades a l’Informe Els centres educatius d’elevada complexitat davant la crisi derivada de la Covid-19 on s’assenyala que:

“L’efecte confinament i la situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19 té un impacte especialment significatiu als centres amb elevada complexitat i accentua les seves necessitats d’incrementar la dotació de plantilles (…) i també les necessitats d’augmentar les despeses de funcionament dels centres, per consolidar els seus projectes educatius i garantir la igualtat d’oportunitats respecte a l’alumnat escolaritzat als centres que no tenen elevada complexitat”. Celebrem que hi hagi escoles i instituts a qui, per primera vegada, se’ls reconeix la complexitat i que, gràcies a la nova tipificació, rebran més recursos. No obstant, denunciem que la situació de tots els centres que ja tenien un nivell de complexitat elevat, han vist empitjorar la seva situació durant la pandèmia. A tall d’exemple, l’alumnat amb necessitats educatives especials dels centres a qui el Departament ha decidit reduir la complexitat, oscil·la entre el 40 i el 60%. La retallada significarà en cada centre afectat, la pèrdua no només de recursos econòmics, sinó també d’un nombre significatiu de professorat i personal de suport. Això comporta conseqüències com:

  • la fi d’atencions individualitzades per l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE).
  • l’augment del nombre d’alumnat per aula.
  • la fi de suport lingüístic a alumnat nouvingut.
  • la desaparició de co-tutories, necessària per atendre la diversitat i inclusió dins l’aula.
  • la impossibilitat de tenir aules desdoblades.
  • la reducció d’excursions i colònies.

Per tant, aquesta retallada encoberta impossibilita garantir la mateixa atenció a l’alumnat amb més necessitats i per tant, la decisió del Departament d’Educació posa en greu perill la lluita de les famílies i els centres educatius contra la segregació i per a la igualtat d’oportunitats a la nostra ciutat. Davant aquest context, diverses Associacions de Famílies s’han mobilitzat per demanar posposar la decisió de la baixada de complexitat dels centres mentre no hi hagi garanties de disposar de dades actualitzades tenint en compte l’impacte de la crisi del Covid-19 en la situació socioeconòmica de les famílies. Nosaltres, des de l’AFA de La Llacuna els hi hem fet arribar el nostre suport adherint-nos a les seves demandes i recolzant-los en la seva lluita que també és la nostra: Una educació pública i de qualitat.

També us pot interessar…