Ajuts de menjador escolar 2021-2022. Convocatòria de setembre.

L’alumnat de P-3 a 4t d’ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos per sota dels llindars establerts a la convocatòria pot sol·licitar l’ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.

Si necessiteu més informació us podeu posar en contacte amb la Montse, l’administrativa de l’escola.

Convocatòria d’ajuts individuals de menjador. Curs 2021-2022

 • S’atorguen ajuts ordinaris de 4’43€ i també extraordinaris fins un màxim de 6’33€ per a les rendes més baixes.
 • Es pot sol·licitar l’ajut en base als ingressos familiars corresponents a la renda 2020.
 • S’estableix un llindar per sobre del qual no es poden sol·licitar ajuts a fi de dedicar els ajuts als trams de rendes més baixes. Es pren com a referència el llindar de la pobresa establert a l’IDESCAT. Aquesta mesura va ser aprovada pel Parlament de Catalunya a la Resolució 11/17.

Quin és el termini per fer la sol·licitud al setembre?

Període de sol·licituds de setembre: entre el 6 i el 17 de setembre, ambdós inclosos. El termini per presentar les sol·licituds signades al centre amb documentació, si s’escau, serà fins el 22 de setembre.

Un cop finalitzat el període de juny i setembre, s’aniran establint períodes oberts, per a noves peticions i per situacions sobrevingudes.

Qui pot sol·licitar l’ajut?

Podran sol·licitar l’ajut els pares, mares, tutors legals o persona encarregada de la guarda i protecció de l’alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2021-2022 de la ciutat de Barcelona.

Informació necessària per omplir la sol·licitud

 • DNI / NIE / Passaport de tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys. És un camp obligatori, sense aquesta informació no podrà emplenar la sol·licitud.
 • Dades personals (nom, cognoms, domicili …)
 • Correu electrònic i telèfon mòbil són camps obligatoris.
 • Número d’IDALU, que també és un camp obligatori.
 • Font dels ingressos, en cas d’estar donat d’alta en el Règim especial de Persones Treballadores de la Llar o ser beneficiari d’una Renda Garantida de Ciutadania (RGC).

Com puc saber el número IDALU?

 • Es pot demanar al centre escolar on està matriculat i/o ha presentat la preinscripció.
 • Totes les famílies que l’any passat van sol·licitar un ajut de menjador rebran l’IDALU per SMS.
 • Des de la pàgina web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya http://ensenyament.gencat.cat/es/tramits/tramitstemes/identificador-alumne
 • També el trobarà en el butlletí de notes

Com fer la presentació de la sol·licitud telemàtica?

S’ha d’omplir degudament una sol·licitud telemàtica, disponible a la pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona www.edubcn.cat. Aquesta sol·licitud es pot omplir des de qualsevol dispositiu. Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, es generarà un resguard que caldrà signar i lliurar al centre. També caldrà adjuntar la documentació, en el cas que sigui necessària.

Després de complimentar la sol·licitud, rebreu un codi de petició en el correu electrònic que hagi informat, que servirà per modificar la petició o bé, si no ho heu fet abans, imprimir-la de nou.

Es necessària l’autorització per a la consulta de les dades?

Sí, és necessària, en cas de no autoritzar-ho s’haurà de presentar tota la documentació requerida per a la seva valoració i identificació.

Quina documentació cal adjuntar?

No cal presentar cap dels documents que són consultables per interoperabilitat, tret que la família faci constar expressament que no autoritza a fer la consulta, en aquest cas caldrà presentar tota la documentació.

Per acreditar les situacions que poden ser objecte de puntuació i no són consultables per interoperabilitat:
a) Infants en acolliment: s’haurà de presentar, original i fotocòpia de la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
b) Situació de risc social de la unitat familiar: Les famílies ateses pels serveis socials d’altres ajuntaments hauran de presentar informe específic dels Serveis Socials acreditant quin tipus de risc social presenten.
c) Treballadors/es de la llar incloses en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Empleats de la Llar: Certificat de cotitzacions de l’any 2020.

He de complimentar dues sol·licituds si he de demanar dues beques per a dos fills o filles?

No, en la mateixa sol·licitud es pot demanar l’ajut de menjador dels germans/es, sempre i quan vagin al mateix centre.

Quin és el llindar econòmic per obtenir un ajut?

Els ingressos dels membres de la unitat familiar, no podran superar la suma dels següents imports:

 • Primer adult (sustentador/a principal): 10.981,40€
 • Segon adult (sustentador/a principal): 5.490,80€
 • Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.745,35€ (Avi/a ….)
 • Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.294,45€ (germans i sol·licitant)

Qui són els membres computables de la unitat familiar?

Es consideren membres computables per al càlcul de la renda familiar: Els progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el sol·licitant, els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l’any utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els avis i avies que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors
amb el certificat municipal corresponent.

En cas que algun membre de la unitat familiar no convisqui en el domicili i estigui al volant de convivència, caldrà donar-lo de baixa.

En cas de divorci o separació legal, el nou cònjuge es considera membre de la unitat familiar?

Si, en cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de l’ajut. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.

En cas de custodia compartida qui ha de sol·licitar l’ajut?

Unitats familiars amb situació de custòdia compartida: Es consideraran membres de la unitat familiar únicament el sol·licitant, els seus progenitors, encara que no convisquin, i els fills comuns d’aquests.
En el cas que només el necessiti un dels progenitors/es, es podrà valorar la renda del progenitor/a sol·licitant i només li correspondrà un ajut pels dies de custòdia que estableixi el conveni regulador.

Quan es considera que una família és monoparental?

La condició de família monoparental s’acredita amb el carnet corresponent vigent, expedit pel Departament de treball, Afers Socials i Famílies.

Quan es considera que una família nombrosa general o especial?

La condició de família nombrosa general o especial s’acredita amb el carnet corresponent vigent, expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

On trobar informació o aclarir dubtes sobre la sol·licitud telemàtica? Qui em pot ajudar?

 • Per tal de donar suport a les famílies que no disposin de recursos per presentar la sol·licitud de manera telemàtica hauran de demanar cita prèvia a:
  • Oficina d’atenció del Consorci d’Educació de Barcelona, Plaça d’Urquinaona, 6
  • Oficina d’Escolarització de Sant Andreu – carrer de Sant Adrià, 20 recinte Fabra i Coats
  • Oficina d’Escolarització de Nou Barris – carrer del Nil, 27 baixos
  • Oficina d’Escolarització de Ciutat Vella – Placeta del Pi, 2

També la pàgina web del Consorci www.edubcn.cat disposarà de tota la informació

 

Més informació: