AJUTS DE MENJADOR * CURS 22-23

ATENCIÓ! 1a CONVOCATÒRIA del 5 al 25 de setembre
Primer període obert de sol·licituds: entre el 5 i el 25 de setembre, ambdós inclosos. El termini per presentar les sol·licituds signades al
centre amb documentació, per infantS de P3 fins a 6è.

SOL·LICITUD TELEMÀTICA

La sol·licitud de la subvenció es tramitarà únicament de forma telemàtica a través del Formulari de sol·licitud d’ajuts de menjador

COM ES PRESENTA LA SOL·LICITUD?

S’ha d’emplenar degudament una sol·licitud telemàtica. Aquesta sol·licitud es pot emplenar des de qualsevol dispositiu.

 

Formulari de sol·licitud d’ajuts de menjador

 

Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, es generarà un resguard que caldrà signar i lliurar al centre

També caldrà adjuntar la documentació, en el cas que sigui necessària. Després d’emplenar la sol·licitud, rebreu un codi de petició en el correu electrònic que hagi informat, que servirà per modificar la petició o bé, si no ho heu fet abans, imprimir-la de nou.

He de complimentar dues sol·licituds si he de demanar beques per a dos infants?

No, en la mateixa sol·licitud es pot demanar l’ajut de menjador dels germans/es, sempre i quan vagin al mateix centre.

INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER EMPLENAR LA SOL·LICITUD
   • DNI / NIE / Passaport de tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys. És un camp obligatori, sense aquesta informació no podrà emplenar la sol·licitud.
   • Dades personals (nom, cognoms, domicili …)
   • Correu electrònic i telèfon mòbil són camps obligatoris.
   • Número d’IDALU, que també és un camp obligatori.
   • Font dels ingressos, en cas d’estar donat d’alta en el Règim especial de Persones Treballadores de la Llar.

REQUISITS

Quin és el llindar econòmic per obtenir un ajut? Els ingressos dels membres de la unitat familiar, no podran superar la suma dels següents imports:

   1. Primer adult (sustentador/a principal): 11.365,60 €
   2. Segon adult (sustentador/a principal): 5.682,80 €
   3. Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.841,40 € (Avi/a ….)
   4. Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.409,70 € (germans i sol·licitant)